مرحله ۱: تصاویر پس زمینه را با روکش اضافه کنید

وظایف زیر را کامل کنید: