مرحله ۱: یک ایمیل به نام دامنه خود بسازید

وظایف زیر را کامل کنید:

آموزش های تصویری زیر را تماشا کنید :