مرحله ۱: منوی اصلی خود را ایجاد کنید

وظایف زیر را کامل کنید:

مرحله ۲: سرصفحه سایت خود را با استفاده از المنتور اضافه کنید

وظایف زیر را کامل کنید:

مرحله ۳: پاورقی سایت خود را با استفاده از المنتور اضافه کنید

وظایف زیر را کامل کنید: