مرحله ۱: یک برگه جدید در وردپرس ایجاد کنید

وظایف زیر را کامل کنید:

مرحله ۲: برگه خود را با استفاده از المنتور طراحی کنید

وظایف زیر را کامل کنید:

مرحله ۳: فرم تماس خود را ایجاد کنید

وظایف زیر را کامل کنید: