مرحله ۱: یکی از قالب های ما را دانلود و در سایت وارد کنید

نسخه حرفه ای المنتور برای بسیاری از قالب های ما مورد نیاز است.

وظایف زیر را کامل کنید: