مرحله ۱: منوی اصلی خود را ایجاد کنید

وظایف زیر را کامل کنید: